Košík

Reklamačný poriadok

Úvodné ustanovenia
1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode www.easyautocare.sk je Kamila Kladná, Mierová 122, 05921 Svit, IČO: 37114018, DIČ: 1032748200.

2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru.

3. Tento Reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom. Všetky prípadné reklamácie budú posudzované v zmysle platného Občianskeho zákonníka a Zákona na ochranu spotrebiteľa č.250/2007 Z.z. vrámci 24 mesačne záručnej doby. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom od predávajúceho. Záručnou dobou sa rozumie obdobie, počas ktorého by si mal výrobok zachovať svoje úžitkové, kvalitatívne a estetické vlastnosti.

4. Reklamáciou na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie objednávateľom uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby tovaru, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy. Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby alebo materiálové chyby, ktoré sa vyskytnú v priebehu záručnej doby a to pri dodržiavaní doporučeného spôsobu narábania s výrobkom uvedeného v záručnom liste. Uplynutím záručnej doby možnosť uplatnenia reklamácie zaniká. Chybou sa rozumie nedostatok na tovare, ktorým je obmedzené, prípadne znemožnené jeho ďalšie požívanie. Záručnú dobu si nemožno zamieňať so životnosťou výrobku, nakoľko životnosť výrobku je úzko naviazaná na správne zaobchádzanie s výrobkom. Životnosť výrobku môže byť výrazne skrátená intenzitou používania. Reklamáciu je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď, ako sa vada objaví. Ďalšie používanie poškodeného tovaru môže zapríčiniť zväčšenie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom k zamietnutiu reklamácie.  Náš tovar je citlivý na skladovanie preto dbajte aby bol uskladovaný v suchu a teplom prostredí. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodbornými zásahmi, nevhodnou údržbou, nevhodným čistením, zakázanými úpravami, nevhodným skladovaním, nevhodným sušením (pri zdroji tepla). Záručná doba sa predlžuje o dobu, kedy bol tovar v oprave, resp.o dobu, počas ktorej nemohol zákazník tovar riadne používať. Zákazník je povinný si tovar prevziať aj v prípade zamietnutej reklamácie. Pokiaľ si zákazník tovar neprevezme, tovar bude po 2 mesiacoch zlikvidovaný.

Postup vybavovania reklamácii

1. Zákazník si uplatňuje reklamáciu v sídle predávajúceho buď osobne alebo písomne. Tovar vo forme poisteného balíka na vlastné náklady zašlite na adresu predávajúceho: Kamila Kladná, Mierová 122, 05921 Svit. Zásielky na dobierku nepreberáme. Z reklamácie musí byť zrejmé najmä:

• kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu),

• predmet reklamácie, prípadne čoho sa objednávateľ domáha,

• komu je reklamácia adresovaná,

• dátum podania reklamácie,

• podpis objednávateľa alebo podpis Oprávnenej osoby spolu s plnomocenstvom.

Ďalej nezabudnite priložiť doklad o kúpe (faktúru) a očistený reklamovaný tovar.

2. Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v bode 1. tohto článku bude považovaná za neoprávnenú.

3. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O výsledku reklamácie bude zákazník ihneď informovaný buď telefonicky, alebo e-mailom. V prípade uznanej reklamácie predajca zabezpečí odstránenie závady, v prípade, že sa závada nedá odstrániť vrátenie finančných prostriedkov kupujúcemu. V prípade zamietnutej reklamácie predávajúci zabezpečí vrátenie tovaru spolu s písomným vyjadrením. Za odstrániteľné vady sa považujú také vady tovaru, ktoré je možné včas a riadne odstrániť, pričom neutrpia úžitkové vlastnosti výrobku. Za reklamáciu sa nepovažuje bežné opotrebenie tovaru počas trvania záručnej doby a s ním súvisiaca zhoršená kvalita výrobku.

4. Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie objednávateľom. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje:

pri poštových zásielkách – deň doručenia reklamácie do podateľne sídla objednávateľa.

pri osobnom doručení – dátum na kópii reklamácie, ktorým potvrdí objednávateľ doručenie.

5. Ostatné právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, a to v tomto poradí.

6. Alternatívne riešenie sporov. V prípade, že Kupujúci – spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie Predávajúcim alebo keď sa Kupujúci – spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má Kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.

7. Objednávateľ je oprávnený tento Reklamačný poriadok z dôvodu zmien právnych predpisov a podnikateľského prostredia kedykoľvek meniť alebo dopĺňať. Objednávateľ určí zverejnením na svojej stránke aktuálne znenie Reklamačného poriadku.

Tento RP nadobúda platnosť a účinnosť od 01.02.2021. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť RP aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Rýchle odosielanie

Objednávky odosielame čo najrýchlejšie

Certifikované produkty

Všetky produkty majú certifikát kvality

Poštovné zdarma

Nad 100 eur

Nakupujte bez obáv!

Platba kartou, alebo na dobierku